...
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตของวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความถูกต้องของขอบข่ายของบทความเป็นขั้นแรกแล้วจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded คือ ปกปิดรายชื่อผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง

กำหนดการเผยแพร่
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ เมษายน
 • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ กรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 กรกาคม - กันยายน เผยแพร่ ตุลาคม
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม
 • ...
  วารสารฉบับปัจจุบัน
  ...
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 (2019) เมษายน - มิถุนายน 2562

  Published: 9 กรกฎาคม 2562

  รายการบทความ

  หน้าปกเล่ม

  วารสารบัณฑิตศึกษา

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบัณฑิตศึกษา

  สารบัญ

  วารสารบัณฑิตศึกษา

  สะเต็มศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21
  (STEM EDUCATION FOR LEARNING MANAGEMENT TO WORK SKILLS IN THE 21ST CENTURY)

  ธารทิพย์ ขัวนา

  การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  (THE INSTRUCTION TO PROMOTE LEARNING SKILLS IN 21ST CENTURY)

  ขวัญชัย ขัวนา

  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัยตามแนวห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
  (A STUDY OF CLASSROOM MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL TEACHERS IN DLIT CLASSROOMSUNDERPHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2)

  ณิรดา เวชญาลักษณ์

  รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  (THE UNIVERSITY ADMINISTRATION MODEL ACCORDING TO EDUCATION CRITERIA FOR PERFPRMANCE EXELLENCE: CASED STUDIES OF NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY)

  นพรัตน์ ชัยเรือง

  บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
  (ADMINISTRATORS’ ROLES TOWARDS THE USE AND IMPLEMENTATION OF GENERAL EDUCATION PROGRAM PRIVATE SCHOOL CURRICULUM IN BANGKOK)

  อารมณ์ จินดาพันธ์

  การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจิตอาสา โดยใช้การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Service learning) :กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  (THE DEVELOPMENT OF DESIGN LEARNING MANAGEMENT STUDENT-CENTERED LEARNINGABILITY ANDVOLUNTEER BY USING SERVICE LEARNING ;CASE STUDY : MAJOR OF SOCIAL STUDIES, FACULTY OF EDUCATION PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY)

  ธัญญาพร ก่องขันธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียด เรื่อง จำนวนจริง ด้วยวิธีห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  (A STUDY ON MATHEMATICAL ACHIEVEMENT AND STRESS IN LEARNING REAL NUMBERS USING FLIPPED CLASSROOM METHOD FOR MATTAYOM SUEKSA 4 STUDENTS)

  อากร พุทธรักษา

  การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  (THE DEVELOPMENT OF GUIDELINES AUTHENTIC LEARNING ASSESSMENT FOR SCHOOLS UNDER SAKONNAKHON OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2)

  ดนุพล กาญจนะกันโห

  การต่อสู้ทางวาทกรรมระหว่างรัฐกับท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  (DISCURSIVE STRUGGLES BETWEEN STATE AND LOCAL OF CONFLICT MANAGEMENTIN THE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCE)

  อัศว์ศิริ ลาปีอี

  การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  (EVALUATION OF CURRICULUM FOR MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AT MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY)

  ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
  (THE FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION IN THE SERVICE OF THAILAND RADIO STATION IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

  นฤมล อุดบุญ

  การรับรู้โฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใบปลิวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  (CONSUMERS’ PERCEPTION OF PRODUCTS AND SERVICES ADVERTISING THROUGH LEAFLETS AFFECTING THEIR PURCHASE DECISION IN BANGKOK)

  สุภานันท์ สิงห์ลอ

  การนำเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  (A PROPOSED PARTICIPATIVE MANAGEMENT MODEL OF THE HEALTH PROMOTING SCHOOLS)

  สุภัททา อินทรศักดิ์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  (FACTORS AFFECTING FARMERS’S PURCHASING DECISIONS OF CHEMICAL FERTILIZERS IN WARIN CHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

  ปารวีณ์ โรจนวิธาน

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  (FACTORS AFFECTING THE DECISION TO USE KIOSK MOBILE PHONE SERVICE IN MUEANG UBON RATCHATHANI DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

  อรพลิน เนคมานุรักษ์

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
  (MATHEMATICAL LEARNING ACHIEVEMENT INTEGRATED WITH LOCAL INFORMATIONOF GRADE 8 STUDENTS AT WANGHINWITTAYAKOM SCHOOL)

  จิตรตรา วรรณมณี

  การศึกษาทักษะกระบวนการการเชื่อมโยง เรื่องเศษส่วนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  (THE STUDY OF LEARNING PROCESS ON FRACTION, THE MATHEMATICAL PROJECT OF GRADE 7 STUDENTS AT OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL)

  วิสุ ช่วยมณี

  ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์และครูผู้สอน: กรณีศึกษากลุ่มการศึกษาพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  (COLLABORATION BETWEEN LIBRARIANS AND TEACHERS:A CASE OF WANGYAI EDUCATION QUALITY DEVELOPMENTOF PHONTONG DISTRICT, ROIET PROVINCE)

  พิชญาภา อนุวงศ์

  การนำเสนอรูปแบบการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  (THE MANAGEMENT PLANNING MODEL OF DUAL VOCATIONAL TRAINING OF TECHNICAL COLLEGE UNDER THE OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION)

  นันทิชา มารแพ้

  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  (Information system support the operation of the Council Sisaket Rajabhat University)

  สุรพงศ์ เบ้าทอง

  การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  (DEVELOPMENT OF GUIDELINES ON COOPERATIVE DEVELOPMENT SUPERVISION FOR SCHOOL UNDER THE OFFICE OF SAKON NAKHON PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2)

  ปิยนุช กาญจนะกันโห

  พฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารบนเฟซบุ๊กข่าวสด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
  (MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND NEWS PERCEPTION ON KHAOSOD FACEBOOK OF POPULATION IN BANGKOK METROPOLITAN)

  ณัฏญา ชมบริสุทธิ์

  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  (GUIDELINES ON ENCHANCING DESIRABLE DIGITAL AGE LIBRARIANS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN)

  นันธิดา พรมวงค์

  แนวปฏิบัติในการตรียมต้นฉบับ

  วารสารบัณฑิตศึกษา

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

  ติดต่อเรา

  บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล

  ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

  โทร: 042-970229