...
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตของวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อรับและเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 ฉบับ ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความถูกต้องของขอบข่ายของบทความเป็นขั้นแรกแล้วจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded คือ ปกปิดรายชื่อผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง

กำหนดการเผยแพร่
เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ เมษายน
 • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ กรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 กรกาคม - กันยายน เผยแพร่ ตุลาคม
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม
 • ...
  วารสารฉบับปัจจุบัน
  ...
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 74 (2562) กรกฎาคม - กันยายน 2562

  Published: 4 ตุลาคม 2562

  รายการบทความ

  หน้าปก


  บทบรรณาธิการ


  สารบัญ


  อิทธิพลของการรับรู้ถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจบริการที่พัก จังหวัดน่าน ประเทศไทย
  (THE INFLUENCE OF PERCEPTION ON TOURISM DEVELOPMENT POLICY IMPACTING ON THE BUSINESS OUTCOMES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) OF RESIDENTIAL SERVICE SECTOR IN NAN PROVINCE, THAILAND )

  สุปัญญดา สุนทรนนธ์

  ความสุขในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
  (HAPPINESS AT WORK OF TEACHERS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

  ทัศนีย์ รัตนบุรี

  บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ
  (PERSONALITY AND FLIGHT ATTENDANT SERVICE AFFECTING SATISFACTION OF LOW COST AIRLINE PASSENGERS)

  ณภัทร หงษาวงศ์

  การพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับโปรแกรมทดสอบและวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
  (Development of an Item Bank for Testing and Diagnostic of Problem Solving Skills )

  กนกกร พวงสมบัติ

  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้ากระแส โดยการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  (THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS ON CURRENT ELECTRICITY THROUGH COOPERATIVE LEARNING STAD TECHNIQUE WITH GRAPHIC ORGANIZER FOR MATTAYOMSUKSA FIVE STUDENTS)

  กวีชัย จำปา

  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
  (The Need Assessment in Development of the 21 st Century Desirable Characteristics of Primary School Administrators in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1)

  รัชภูมิ พระพรม

  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย โดยใช้ชุดการสอนตามรูปแบบ แวน ฮีลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  (DEVELOPING MATHEMATICAL SKILLS OF SIMILARITY; USING A SERIES OF THE VAN HIELE MODEL INSTRUCTIONAL PACKAGE FOR GRADE 9 STUDENTS)

  เอกคณิต เอี่ยมภักดี

  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  (THE STUDY OF OPINIONS ON THE PRACTICE OF THE PERSONAL IN CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY)

  อิสระพงศ์ ถนัดค้า

  การศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแป้งจากข้าวหอมมะลิ กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
  (A MANAGEMENT APPROACH OF A COMMUNITY ENTERPRISES GROUP FOR PROCESSING FLOUR USING JASMINE RICE: A CASE STUDY OF ROIET PROVINCE)

  กรกฎ สระคูพันธ์

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยดึงดูดผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กในจังหวัดสกลนคร
  (MARKETING MIX AND ATTRACTIVE FACTORS INFLUENCING THE CONSUMERS BEHAVIORS IN MODERN SMALL RETAILING STORES IN SAKONNAKHON PROVINCE)

  ธรรม์ วะสีนนท์

  ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลำภู
  (PROBLEMS AND GUIDELINES FOR THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF EARLY CHILHOOD DEVELOPMENT CENTERS IN THE LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NONG BUA LUM PHU PROVINCE)

  นิจรา สารีอาจ

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  (A STUDY OF RELATION BETWEEN ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE AND SATISFACTION ON TEACHER PERFORMANCE UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1)

  เทพศักดิ์ ใครอุบล

  แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  (GUIDELINESS FOR PARTICIPATION OF BASIC EDUCATION COMMITTEE ON ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19)

  ดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์

  สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
  (THE STATE AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER NONG BUA LAMPHU PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

  นลพรรณ ภูวงษ์

  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  (FACTORS INFLUENCING QUALITY OF STUDENT LIFE IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY, SRILANCHANG CAMPUS.)

  ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

  ภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  (LEADERSHIP AFFECTING TO MORALE IN THE WORK PERFORMANCE OF TEACHERS UNDER THE RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

  เบญจมาภรณ์ สอนวัฒนา

  การพัฒนาชุดฝึกอ่านและต่อคำคล้องจองตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
  (DEVELOPMENT OF THE PRACTICE PACKAGE OF THE READING AND CREATING CONSONANT WORDS BASED ON BRAIN - BASED LEARNING (BBL) FOR GRADE 1 OF TASSABAN 1 WATPHRANGAM (SAMAKKEEPITTAYA) SCHOOL)

  ณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา

  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการอ่านอย่างกระตือรือร้น (Active Reading) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงานแห่งแสง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่านและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  (EFFECTS OF THE 5E INQUIRY LEARNING CYCLE WITH THE ACTIVE READING UNIT ENERGY OF LIGHT ON SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT,ABILITY TO READ AND SCIENTIFIC ATTITUDE FOR PRATOMSUKSA 4)

  ขวัญชนก มาตรา

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับความมีประสิทธิผล ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  (THE RELATIONSHIP BETWEEN VISIONARY LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY)

  สุพรรณี บุญหนัก

  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบ้านของผู้ที่มีรายได้ประจำในเขตเทศบาลอำเภอสว่างแดนดิน
  (STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING ON The HOUSE’S PURCHASE INTENTION OF REGULAR INCOME PERSON IN SWANG DANDIN MUNICIPALITIES)

  กริช สัตถาผล

  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  (THE DEVELOPMENT OF AUTONOMY LEARNING USING A NARROW READING APPROACH TO ENHANCE ENGLISH SPEAKING ABILITY FOR GRADE 9 STUDENTS)

  มะลิ ขำจร

  กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ในแอ่งสกลนคร
  (THE THAI SO ETHNIC GROUP IN THE SAKON NAKHON BASIN )

  ธวัชชัย ไพใหล

  สภาพ ปัญหา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  (STATE AND PROBLEM OF DIGITAL TECHNOLOGY USAGE OF ELDERLY IN MEUANG DISTRICT, KHON KHAN PROVINCE)

  สุภาวดี สุวรรณเทน

  บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ เชาว์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และการรับรู้ความสำเร็จในอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต่างชาติแห่งหนึ่ง
  (BIG FIVE PERSONALITY, EMOTIONAL QUOTIENT, ADVERSITY QUOTIENT, AND PERCEIVED CAREER SUCCESS: A CASE STUDY OF FLIGHT ATTENDANTS IN ONE AIRLINE)

  กฤติยา จันทร์อ่อน

  แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

  ติดต่อเรา

  บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล

  ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

  โทร: 042-970229