...
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบข่ายวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 17 เล่มที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 • บทความวิชาการ
 • บทความวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประมินบทความ

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded

  กำหนดการเผยแพร่
  เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ 15 เมษายน
 • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน เผยแพร่ 15 ตุลาคม
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ 15 มกราคม
 • ...
  Responsive image
  วารสารฉบับปัจจุบัน
  ...
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 82 (2564) กรกฎาคม - กันยายน 2564

  Published: 30 กันยายน 2564

  รายการบทความ

  สารบัญ
  (-)


  ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ดที่มีต่อความสามารถใน การเรียนรู้คำศัพท์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  (THE EFFECT OF USING PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL FOR VOCABULARY LEARNING AND CREATIVE WRITING ABILITIES OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS)

  สง่า วงค์ไชย
  ( Sa-nga Wongchai)

  การขยายอำนาจของจีนช่วงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จากปัญหากองพล 93 ของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง และสงครามเกาหลี

  ธโสธร ตู้ทองคำ
  ( Thasothorn Tootongkam)

  การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 : กรณีศึกษา สถานการณ์โควิด 19
  (THE LEARNING CURRICULUM MANAGEMENT IN A CRISIS SITUATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER NAKHON PATHOM SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE 9: A CASE STUDY OF THE COVID-19 SITUATION)

  เอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์
  (Eakasit Phosai)

  ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
  (THE FACTORS INFLUENCING PARENTS’ DECISION-MAKING WHEN SENDING CHILDREN TO STUDY IN CHONKANYANUKOON SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18)

  รวีวัลย์ เนื่องจำนงค์ และ สุภาวดี ลาภเจริญ
  ( Raweewan Noengchamnong and Supawadee Lapcharoen)

  การสร้างแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
  (THE CONSTRUCTION OF A TEST OF MATHEMATICAL SKILLS AND PROCESSES ON STATISTICAL LITERACY FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 21 BY APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY)

  ประภัสรา ดงจารย์ และ พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
  (Praphatsara Dongjan and Patcharin Chompuwiset)

  การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  (DEVELOPMENT OF MATHEMATICS INSTRUCTIONAL PACKAGES ON INTRODUCTION TO LOGIC USING A STAD COOPERATIVE LEARNING METHOD FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS)

  นุชนาท โชติบุญ
  ( Nootchanart Chotboon)

  การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับ Bar Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  (DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING MANUAL USING CREATIVITY-BASED LEARNING (CBL) AND BAR MODEL TO ENHANCE PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS’ CREATIVE THINKING, PROBLEM SOLVING AND LEARNING ACHIEVEMENT )

  อุมาภรณ์ บุญกระจ่าง, มารศรี กลางประพันธ์ และ สมเกียรติ พละจิตต์
  (Umaporn boongrajang, Marasri Klangprapan and Somkiat Palajit)

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  (ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN PROMOTING CLASSROOM RESEARCH IN SCHOOLS UNDER SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE)

  อภิชญา กานดา และ สุภาวดี ลาภเจริญ
  (Apichaya Kanda* and Supawadee Lapcharoen)

  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต จตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
  (THE OPINIONS OF TEACHERS TOWARD ADMINISTRATION PRACTICES BASED ON GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN CHATURAWIT CONSORTIUM UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 2 BANGKOK)

  ทศพล ศิริคุปต์ และ อำนวย ทองโปร่ง
  ( Todsapol Sirikub and Amnuay Thongprong)

  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มอำเภอไทรน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  (TEACHERS’ OPINIONS ABOUT INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN SCHOOLS OF SAINOI DISTRICT UNDER NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

  มณีรัตน์ ประเสริฐผล และ อำนวย ทองโปร่ง
  (Maneerat Prasertphol and Amnuay Thongprong)

  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
  (TEACHERS’ OPINIONS ON PERSONNEL ADMINISTRATION IN SCHOOLS OF BENJABURAPHA UNITED CAMPUS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 BANGKOK )

  ทนงศักดิ์ เผือกคล้าย และ อำนวย ทองโปร่ง
  ( Thanongsak Puerkklay and Amnuay Thongprong)

  การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
  (DEVELOPMENT OF LEARNING LEADERSHIP INDICATORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 22)

  อนุชิต พันธ์กง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา
  ( Anuchit Phankong, Waro Phengsawat and Akkaluck Pheasa )

  การพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  (THE FOOD SAFETY PROGRAM FOR RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY)

  วัชรินทร์ ทองสีเหลือง, มารศรี กลางประพันธ์ และ สมเกียรติ พละจิตต์
  ( Watcharin Thongseeluang, Marasee klangprapan and Somkiat Palajit)

  การสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  (SYNTHESIS OF RESEARCH STUDIES PERTAINING TO CHEMISTRY INSTRUCTIONAL MODELS OF UPPER SECONDARY LEVEL)

  วธิดา พิพัฒผล และ อินทิรา รอบรู้
  (Watida Phipatphon and Intira Robroo )
  ค้นหา
  ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  กำลังออนไลน์: 2

  วันนี้: 90

  เมื่อวานนี้: 61

  จำนวนครั้งการเข้าชม: 244,517


  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

  ติดต่อเรา

  บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

  ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

  โทร: 042-970229