...
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบข่ายวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 17 เล่มที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 • บทความวิชาการ
 • บทความวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประมินบทความ

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded

  กำหนดการเผยแพร่
  เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ 15 เมษายน
 • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน เผยแพร่ 15 ตุลาคม
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ 15 มกราคม
 • ...
  วารสารฉบับปัจจุบัน
  ...
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 79 (2563) ตุลาคม - ธันวาคม 2563

  Published: 6 มกราคม 2564

  รายการบทความ

  สารบัญ
  (-)


  กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้การอ่าน
  (LEARNING MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING THE READING LITERACY)

  สง่า วงค์ไชย
  (Sa-nga Wongchai)

  ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
  (INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL DIRECTORS)

  ฐิตินันท์ นันทะศรี วาโร เพ็งสวัสดิ์ วัลนิกา ฉลากบาง และ พรเทพ เสถียรนพเก้า
  (Thitinan Nanthasri, Waro Pengsawat, Wannika Chalakbang, and Pornthep Satheannopakaow)

  ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  (THE EFFECTS OF STEM EDUCATION TO PROMOTE THE PROBLEM-SOLVING ABILITIES ON THE TOPIC OF SUFFICIENCY ECONOMY AND COUNTRY DEVELOPMENT IN SOCIAL STUDY, RELIGION AND CULTURE LEARNING AREA OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS)

  ไปรยาลภัส สหพัฒนสมบัติ ปานเพชร ร่มไทร และ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
  (Praiyalaphat Sahaphattanasombut, Panpetch Romsye and Sirawan Jaradrawiwat)

  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ
  (DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS THROUGH 4 MAT CYCLING LEARNING MODEL WITH SIX THINKING HATS TECHNIQUE)

  วรวรรณ ราชพิลา และ สิทธิพล อาจอินทร์
  (Worawan Rajpila and Sitthipon Art-in)

  รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
  (A SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATIVE MANAGEMENT MODEL INTEGRATING WITH PRINCIPLES OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 26 MAHASARAKHAM)

  ธงชัย จันทร์ปัญญา อุรสา พรหมทา และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
  (Thongchai Janpanya, Urasa Promta and Arun Suikraduang)

  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมารีวิทยา
  (THE STUDY OF PROBLEM-BASED LEARNING MANAGEMENT ON THE TOPIC OF SURFACE AREA AND VOLUME FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS OF MARYWITTHAYA SCHOOL)

  ธนูศักดิ์ มูลตองคะ อภิชาติ เนียมวงษ์ และ สมคิด อินเทพ
  (Thanusak Moontongka, Apichat Neamvonk and Somkid Intep)

  การพัฒนาชุดการสอนการ์ตูน สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
  (DEVELOPMENT OF CARTOON INSTRUCTIONAL PACKAGES FOR STEM LEARNING ACTIVITIES OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS, SAMUTSAKHON WITTAYALAI SCHOOL, SAMUTSAKHON PROVINCE)

  วัชระ ประทุมรัตน์ และ อินทิรา รอบรู้
  (Watchara Prathumrat and Intira Robroo)

  การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  (DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP MODEL OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER EDUCATION AND SPORT OFFICE, KAYSONEPHAMVIHANE CITY, SAVANNAKHET PROVINCE, THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC)

  มานะจิต วรสุข อภิสิทธิ์ สมศรีสุข และ วันเพ็ญ นันทะศรี
  (Manachit Vorrasouk, Aphisit Somsrisuk and Wanphen Nanthasri)

  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอ จังหวัดสกลนคร
  (THE GUIDELINES FOR DEVELOPING ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF NON – FORMAL EDUCATION AND INFORMAL EDUCATION CENTERS IN DISTRICTS OF SAKON NAKHON PROVINCE)

  มนัสวินี ณรงค์ชัย นวัตกร หอมสิน และ พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ
  (Manutsawinee Narongchai, Nawattakorn Homsin and Phongnimith Phongpinyo)

  ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับทาง
  (THE EFFECTS OF VISUAL ART LEARNING MANAGEMENT FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS USING PROJECT-BASED LEARNING INTEGRATING WITH FLIPPED CLASSROOM CONCEPT)

  มณฑณัช บุญปลูก และ ศิริพงษ์ เพียศิริ
  (Montanat Bunpluk and Siribhong Bhiasiri)

  ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคคู่ตรวจสอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  (THE EFFECTS OF COGNITIVELY GUIDED INSTRUCTION WITH PAIRS CHECK TECHNIQUE ON MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING SKILLS OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS)

  ภัทรพร แข็งกสิการ ผลาดร สุวรรณโพธิ์ และ อาพันธ์ชนิต เจนจิต
  (Pattaraporn Kheangkasikarn, Paladorn Suwannapho and Arpunchanit Jenjit )

  การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
  (INSTRUCTIONAL DESIGN OF A LEARNING ACTIVITY PACKAGE BASED ON BACKWARD DESIGN CONCEPT IN ADDITIONAL CHEMISTRY COURSE FOR UPPER SECONDARY STUDENTS AT BANGPLEERATBAMRUNG SCHOOL, SAMUTPRAKARN PROVINCE)

  กิริตา ถนาวรณ์ และ อินทิรา รอบรู้
  (Kirita Thanaworn and Intira Robroo)

  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาเคมี 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
  (INSTRUCTIONAL DESIGN OF BLENDED LEARNING ACTIVITIES USING PROBLEM-BASED LEARNING IN CHEMISTRY 3 SUBJECT FOR UPPER SECONDARY STUDENTS AT SAMUTSAKHONWITTAYALAI SCHOOL, SAMUTSAKHON PROVINCE)

  ศิริสุข ถนาวรณ์ และ อินทิรา รอบรู้
  (Sirisuk Thanawon and Intira Robroo)

  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีผลต่อทักษะการคิดแก้ปัญหา ของเด็กปฐมวัยชั้นคละ โรงเรียนรุ่งอรุณ
  (THE EFFECTS OF PROJECT–BASED LEARNING ACTIVITIES PROCESS BASED ON PROBLEM-SOLVING SKILLS OF EARLY CHILDHOOD IN THE MIXED AGE CLASSROOM OF ROONG AROON SCHOOL)

  เพชรรัตน์ บุญเสนอ และ สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ
  (Petcharut Boonsaner and Suni Phiromprames)

  ผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่อง ศิลป์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิคการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  (THE EFFECTS OF ART LEARNING MANAGEMENT ON THE TOPIC OF CREATIVE ARTS FROM NATURAL MATERIALS USING 5 Es LEARNING MODEL WITH GAME INSTRUCTIONAL TECHNIQUE FOR PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS)

  สุนทรี ทมกระโทก และ ศิริพงษ์ เพียศิริ
  (Soontree Toamkratfoak and Siribhong Bhiasiri)

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
  (FACTORS AFFECTING PUBLIC PARTICIPATION IN PROMOTING NAWATWITHI OTOP TOURISM COMMUNITY IN NA THOM DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE)

  ขนิจฐา ชัยบิล สามารถ อัยกร และ ละมัย ร่มเย็น
  (Kanittha Chaibin, Samart Aiyakorn and Lamai Romyen)
  ค้นหา
  ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  กำลังออนไลน์: 2

  วันนี้: 56

  เมื่อวานนี้: 80

  จำนวนครั้งการเข้าชม: 63,381


  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

  ติดต่อเรา

  บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

  ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

  โทร: 042-970229