...
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบข่ายวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 • บทความวิชาการ
 • บทความวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประมินบทความ

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded

  กำหนดการเผยแพร่
  เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ 15 เมษายน
 • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 กรกาคม - กันยายน เผยแพร่ 15 ตุลาคม
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ 15 มกราคม
 • ...
  วารสารฉบับปัจจุบัน
  ...
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 77 (2563) เมษายน - มิถุนายน 2563

  Published: 3 กรกฎาคม 2563

  รายการบทความ

  สารบัญ


  บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง
  (ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING TEAMWORK IN PRIVATE VOCATIONAL COLLEGES IN THE CENTRAL REGION)

  พรรณภา อนันตะคู จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และ พิชญาภา ยืนยาว
  (Pannapa Anantakoo Jittirat Saengloetuthai and Pitchayapa Yuenyaw)

  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  (THE PARENTAL SATISFACTION TOWARD BASIC EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATION IN THE NAKORNHONG QUALITY GROUP UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1)

  ธวัช ราชมี และ จักรกฤษณ์ โพดาพล
  (Thawat Ratchamee and Chakrit Podapol)

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
  (GUIDELINES FOR STRATEGY DEVELOPMENT BASED ON THE TWELFTH MAHASARAKHAM UNIVERSITY EDUCATIONAL DEVELOPMENT PLAN (B.E. 2560 - 2564))

  แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
  (Chamchan Lupreechasate)

  รูปแบบการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (THE CURRICULUM ADMINISTRATIVE MODEL OF MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF RAJABHAT UNIVERSITIES IN THE NORTHEAST)

  อภิมุข วารีรักษ์ และ ศิริ ถีอาสนา
  (Apimuke Wareerak and Siri Thee-asana)

  การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ
  (COMPARISON OF ATTENTION ENHANCEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS BY USING A SACCADIC EYE MOVEMENT COMPUTER PROGRAM)

  เพ็ญประภา นาเคน สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ Poliny Ung
  (Penprapa Naken Sirikran Juntapremjit and Poliny Ung)

  ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เรื่อง คำสั่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  (EFFECTS OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT IN C PROGRAMMING ON THE TOPIC OF CONTROL STRUCTURE TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING FOR MATHAYOMSUKSA 5)

  สุระ น้อยสิม และ สุชาติ วัฒนชัย
  (Sura Noisim and Suchat Wattanachai)

  การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนเครือข่ายเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
  (A STUDY OF PARENTAL NEEDS FOR PARTICIPATION IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN MUCIPALITY NETWORK SCHOOL UNDER MUEANG KRABI MUCIPALITY)

  ชนิดา บุญแก้ว นพรัตน์ ชัยเรือง และ ประยงค์ ชูรักษ์
  (Chanida boonkaew Nopparat Chairueang and Prayong Churak)

  การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  (THE DEVELOPMENT GUIDELINES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PRIVATE SCHOOLS UNDER ROI-ET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3)

  วิศรุจ สารจูม และ ธัชชัย จิตรนันท์
  (Wisarut Sarajoom and Thatchai Chittranun)

  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
  (THE DEVELOPMENT OF GUIDELINES OF INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT FOR SCHOOLS UNDER THE EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE IN ROI–ET PROVINCE)

  เตือนจิต มูลอินทร์ และ จิระพร ชะโน
  (Tuanjit Moolin and Jiraporn Chano)

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
  (THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR ADMINISTRATION OF PRIMARY SCHOOLS UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

  ฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ อโนทัย ประสาน และ ปรีชา สามัคคี
  (Ruethairat Thumrat Anotai Prasan and Preecha Samakkhi)

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  (EFFECTS OF THE INQUIRY CYCLE (5Es) LEARNING METHOD WITH THE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION ON THE TOPIC OF THE FUNCTION OF HUMAN AND ANIMAL BODY SYSTEM TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING ABILITIES OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS)

  เอกชัย เอี่ยมสุขมงคล สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ และ สมศิริ สิงห์ลพ
  (Ekachai Eiamsukmingkol Sirawan Jaradrawiwat and Somsiri Singlop)

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
  (FACTORS AFFECTING ACADEMIC ADMINISTRATIVE BEHAVIOR OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18)

  สุธิดา แก้วโสนด ธนวิน ทองแพง และ ประยูร อิ่มสวาสดิ์
  (Sutida Kaewsanod Thanawin Thongpang and Prayoon Imsawasd)

  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  (A CLASSROOM ACTION RESEARCH ON DATA ANALYSIS AND PROBABILITY USING CONSTRUCTIVISM TEACHING MODEL WITH PROBLEM SOLVING TEACHING METHOD FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS)

  วิศวัฒน์ ลี้มงคล สมคิด อินเทพ และ จุฑาพร เนียมวงษ์
  (Wissawat Leemongkol Somkid Intep and Jutaporn Neamwonk)

  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  (THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAI QUOTIENT OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS USING CONTEMPLATIVE EDUCATION ACTIVITIES)

  ยุพิน ศรีชาติ และ อารยา ปิยกุล
  (Yupin Srichat and Araya Piyakun)

  แนวทางเพื่อการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบึงกาฬ
  (THE GUIDELINES FOR EDUCATIOAL QUALITY DEVELOPENT OF SMALL-SIZED SCHOOLS IN BUENG KAN PROVINCE)

  ธีระพล เพ็งจันทร์
  (Teerapol Pengchan)

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  (THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITY PACKAGES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY ON THE TOPIC OF DECIMAL AND FRACTION NUMBERS FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS)

  อำนาจ บุตรสุริย์
  (Amnaj Butsuri)

  ผลการศึกษาคุณธรรมของผู้ปกครองของ จอมพลถนอม กิตติขจร ตามกรอบทรรศนะ ของ นิคโคโล มาเคียเวลลี่
  (STUDY RESULT ON THE RULERS’ VIRTUE OF FIELD MARSHAL THANOM KITTIKACHORN ACCORDING TO NICCOLO MACHISVELLI’S VIEWPOINTS)

  จักรพงศ์ รัตนวงศ์ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และ ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
  (Chakkrapong Rattanavong Kowit Wongsurawat and Lalita Niphitprasart Soonthornvipart)
  ค้นหา
  ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  กำลังออนไลน์: 7

  วันนี้: 34

  เมื่อวานนี้: 84

  จำนวนครั้งการเข้าชม: 54,803


  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

  ติดต่อเรา

  บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

  ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

  โทร: 042-970229