...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 1 - 10
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 156
Download: 36
Download PDF
ผู้แต่ง
พรรณภา อนันตะคู จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และ พิชญาภา ยืนยาว
Author
Pannapa Anantakoo Jittirat Saengloetuthai and Pitchayapa Yuenyaw

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง 2) ศึกษาระดับการทำงานเป็นทีมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง และ 3) วิเคราะห์บรรยากาศองค์การซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง จำนวน 330 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยมีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ด้านบรรยากาศองค์การ เท่ากับ 0.96 และด้านการทำงานเป็นทีม เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

            ผลการวิจัย พบว่า

              1. บรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุนขององค์การ ด้านความสามัคคีในองค์การ ด้านการจัดการความขัดแย้ง และด้านความท้าทายความเสี่ยง

                  2. การทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ด้านติดตามการพัฒนาทีมงาน ด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านสมาชิกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ด้านความไว้ใจกันของสมาชิก ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย

                 3. บรรยากาศองค์การ ได้แก่ ด้านการจัดการความขัดแย้ง (X6) ด้านผลตอบแทน (X3) ด้านความสามัคคีในองค์การ (X2) ด้านการสนับสนุนขององค์การ (X5) ด้านโครงสร้างองค์การ (X1) และด้านความท้าทายความเสี่ยง (X4) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม โดยสามารถร่วมกันทำนายร้อยละ 47.40 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

This research aimed to: 1) examine the level of organizational climate in private vocational colleges in the central region; 2) explore the level of teamwork in private vocational colleges in the central region; and 3) analyze organizational climate affecting teamwork in private vocational colleges in the central region. The research sample, obtained through proportional stratified random sampling, consisted of 330 respondents, including administrators, teachers, and personnel from private vocational colleges in the central region. The research instrument was a set of questionnaires constructed by the researcher with content validity values ranging from 0.67 to 1.00 with the reliability of 0.96 for organizational climate, and 0.91 for teamwork. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

            The findings of this research were as follows:

                 1. The organizational climate, including benefits, organizational structure, organizational support, organizational unity, conflict management, and risk challenges, as a whole and each aspect was at a high level;

                 2. The teamwork, including follow-up of team work development, goal determination, acceptance of other members, trust of team members, knowledge sharing, and open communication, as a whole and each aspect was at a high level.

                 3.The organizational climate in the aspects of conflict management (X6), compensation (X3), organizational unity (X2), organization support (X5), organizational structure (X1) and risk challenges (X4), together predicted the teamwork at a percentage of 47.40 with the statistical significance at the level of .05.

คำสำคัญ

บรรยากาศองค์การ, การทำงานเป็นทีม

Keyword

Organizational Climate, Teamwork
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 62

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,224


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229