...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 11 - 20
ประเภท: บทความวิจัย
View: 91
Download: 33
Download PDF
ผู้แต่ง
ธวัช ราชมี และ จักรกฤษณ์ โพดาพล
Author
Thawat Ratchamee and Chakrit Podapol

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ใช้วิธีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัย พบว่า

                 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ

                 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Abstract

The purposes of the research were: 1) to examine parental satisfaction toward basic education school administration in the Nakornhong Quality Group under Loei Educational Service Area Office 1, and 2) to compare parental satisfaction toward basic education school administration in the Nakornhong Quality Group under Loei Educational Service Area Office 1, classified by educational level, occupation and monthly income. The research population was a total of 320 student parents in basic education schools in the Nakornhong Quality Group under Loei Educational Service Area Office 1, determined by Krejcie and Morgan’s sample size determination table. The research instruments included a rating scale questionnaire and a form of semi-structure interview. The data were analyzed through descriptive statistics, comprising frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.

            The research findings were as follows:

                 1. The level of student parents’ satisfaction as a whole was at a high level. When considering in individual aspects, the academic affairs administration was found at a high level, followed by the general administration. The budgeting administration received the lowest mean score.

                  2. The comparison result of student parents’ satisfaction toward all four aspects of basic education school administration, classified by student parents’ educational level, occupation and monthly income, as a whole, showed no difference, which was not in accordance with the set research hypothesis.

คำสำคัญ

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง, ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Keyword

Parental Satisfaction, Basic Education School Administration
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 59

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,221


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229