...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 31 - 39
ประเภท: บทความวิจัย
View: 105
Download: 28
Download PDF
ผู้แต่ง
อภิมุข วารีรักษ์ และ ศิริ ถีอาสนา
Author
Apimuke Wareerak and Siri Thee-asana

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษารูปแบบการบริหารหลักสูตร และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารหลักสูตร แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการบริหารหลักสูตร โดยการสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 11 คน ประธานสาขาบริหารการศึกษา จำนวน 11 คน และอาจารย์สาขา แห่งละ 4 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.415 ถึง 0.898 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.990 และระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารหลักสูตรโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร จำนวน 4 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 4 คน และผู้บริหารในองค์กรที่บัณฑิตทำงาน จำนวน 4 คน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.669 ถึง 0.916 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.894 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นความเรียง

            ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการบริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านคณาจารย์ และด้านกระบวนการเรียนการสอน รูปแบบการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี้ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 ด้านกระบวนการบริหารมี 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านผู้บริหาร มี 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านคณาจารย์ มี 11 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 4 ด้านกระบวนการเรียนการสอน มี 11 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีอรรถประโยชน์มีความ ถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายมาตรฐาน

Abstract

The purposes of this research were: 1) to examine the components of curriculum administration of Master of Education Programs in Educational Administration of Rajabhat Universities in the Northeast; 2) to study the curriculum administrative model; and 3) to evaluate and approve the developed curriculum administrative model. The research was divided into three phases: Phase I was related to identifying the components of the curriculum administrative model through ten expert interviews; Phase II concerned a model verification. The instrument used for data collection was a 5-point rating scale questionnaire with  the item discriminative power ranged in values from 0.415 to 0.898 and the reliability of 0.990, and was distributed to key informants, including 11 Deans of Faculty of Education, 11 chairmen of Educational Administration programs, and four instructors from each Rajabhat University; and Phase III concerned the evaluation and confirmation of curriculum administrative model through  stakeholders, including four students, four graduates and four employers. A 5-point rating scale questionnaire with the item discriminative power ranged in values from 0.669 to 0.916 and the reliability of 0.894 was administrated for model assessment. Statistics were used for analyzing quantitative data, including mean, and standard deviation. The qualitative data was done through content analysis and presented in forms of descriptive analysis.

            The research results revealed that the components of the administrative curriculum of the Master of Education Program in Educational Administration of Rajabhat Universities in the Northeast could be summarized into four aspects: Management Process, Executives, Instructors, and Teaching and Learning Process. The curriculum administrative model consisted of four components with 43 indicators: Management Process with 12 indicators, Executives with nine indicators, Instructors with 11 indicators, and Teaching and Learning Process with 11 indicators. The model verification and confirmation revealed that the quality of the developed curriculum administrative model achieved the mean score at a high level in overall and each aspect in terms of utility, accuracy, propriety, and feasibility.

คำสำคัญ

รูปแบบการบริหาร, การบริหารหลักสูตร, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

Keyword

Administrative Model, Curriculum Administration, Master of Education Program
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 54

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,216


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229