...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 40 - 49
ประเภท: บทความวิจัย
View: 100
Download: 39
Download PDF
ผู้แต่ง
เพ็ญประภา นาเคน สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ Poliny Ung
Author
Penprapa Naken Sirikran Juntapremjit and Poliny Ung

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความใส่ใจระหว่างเพศและระหว่างระดับชั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ และเพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อคะแนนความใส่ใจหลังฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาสาสมัครจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ และแบบทดสอบความใส่ใจ Conners Continuous Performance Task (CCPT) จากชุดโปรแกรม Psychology Experiment Building Language (PEBL) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง

            ผลการวิจัย พบว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุนักเรียน เพศหญิง และเพศชาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความใส่ใจไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความใส่ใจไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อคะแนนความใส่ใจหลังการฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับชั้นต่อคะแนนความใส่ใจของนักเรียนหลังฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น สรุปได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุมีความเหมาะสมในการเพิ่มความใส่ใจทั้งเพศชายและเพศหญิงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to compare the attention scores of secondary school students, classified by gender and class level after training with the saccadic eye movement computer program, and to analyze the interaction between gender and class level toward the attention scores after the training. The participants were 40 volunteer secondary school students from Matthayomsiriwanwaree 3 Chachoengsao in the first semester of academic year 2018. The research instruments were saccadic eye movement computer program, and the Conners Continuous Performance Task (CCPT) from Psychology Experiment Building Language (PEBL) program. Data were analyzed by using t-test and two-way ANOVA.

            The research results revealed that both genders showed no difference on mean scores of attention after training through the saccadic eye movement computer program. In addition, the mean scores of attention did not differ among students at the lower secondary school and the upper secondary school levels. The data analysis also found that after the training, there was no interaction between genders and class levels in relation to the mean scores of attention. It could be concluded that the saccadic eye movement computer program was suitable for enhancing attention in both genders of secondary school students.

คำสำคัญ

ความใส่ใจ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวทางตา, จินตภาพเพื่อความผ่อนคลาย

Keyword

Attention, Saccadic Eye Movement Computer Program, Imagery Relaxation
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 52

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,214


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229