...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 50 - 61
ประเภท: บทความวิจัย
View: 130
Download: 33
Download PDF
ผู้แต่ง
สุระ น้อยสิม และ สุชาติ วัฒนชัย
Author
Sura Noisim and Suchat Wattanachai

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบ การวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์  และแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Analysis) และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) และความคิดเห็นของผู้เรียน และการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปตีความ

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เรื่องคำสั่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออกแบบและพัฒนาโดยนำแนวคิดและหลักการสำคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) ธนาคารความรู้ 3) ชุมชนการเรียนรู้ 4) ฐานการช่วยเหลือ ได้แก่ ฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด ฐานการช่วยเหลือด้านความคิด ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ และฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ 5) การโค้ช และ 6) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

                 2. การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 11.61 คิดเป็นร้อยละ 77.43 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

                 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากคะแนน ทดสอบหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มที่กำหนด

                 4. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ผู้เรียน
มีความเห็นสอดคล้องกับแบบประเมินทั้งทางด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

Abstract

The objectives of this research were to design and develop a constructivist web-based learning environment to enhance analytical thinking, to examine students’ analytical thinking, to investigate students’ learning achievement, and to explore students' opinions toward learning environment through network. The target group of this study consisted of 39 Mathayomsuksa 5 students during the second semester of 2017 academic year. The research methodology employed the pre-experimental design as One-Shot Case Study. The research tools comprised a form of student analytical thinking, a learning achievement test, a form of interview on analytical thinking, and a student opinion survey. The quantitative data was done through percentage, mean and standard deviation for analyzing student learning achievement, whilst the quantitative data involved analyzing student analytical thinking through protocol analysis, analytical description, and students’ opinions. The evaluation results concerning the effectiveness of the developed learning environment were retrieved from data interpretation.

       The research findings were as follows:

                 1. The constructivist web-based learning environment in C programming on the topic of control structure to enhance analytical thinking for Mathayomsuksa 5 was designed and developed based on concepts and principles of constructivist theory integrated with web - based learning management, consisting of 1) Problem Base, 2) Knowledge Bank, 3) Collaboration, 4) Scaffolding, including the conceptual scaffolding, meta-cognition scaffolding, strategic scaffolding, and procedural scaffolding, 5) Coaching, and 6) Analytical Thinking Center.

                 2. In terms of students’ analytical thinking, the students’ analytical thinking as a whole were 11.61 with 77.43 percent, which was higher than the set criterion of 70 percent of full scores.

                 3. In terms of students’ learning achievement, a quantitative analysis was done through posttest scores, and revealed that 100 percent of students had scores passing the set criterion of 70% of full scores.

                 4. Students’ opinions after learning through the constructivist web-based learning environment agreed upon the assessment in terms of contents, network media, and design of constructivist learning environment.

คำสำคัญ

การคิดวิเคราะห์, สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

Keyword

Analytical Thinking, Web-based Learning Environment
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 48

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,210


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229