...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 62 - 71
ประเภท: บทความวิจัย
View: 105
Download: 26
Download PDF
ผู้แต่ง
ชนิดา บุญแก้ว นพรัตน์ ชัยเรือง และ ประยงค์ ชูรักษ์
Author
Chanida boonkaew Nopparat Chairueang and Prayong Churak

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 334 คน โดยใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายเทศบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนผลการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายได้
ไม่แตกต่างกัน

Abstract

The purposes of this research were to examine and compare parental needs for participation in educational administration in municipality network schools under Mueang Krabi Municipality. Data were collected from 334 parents using a set of questionnaires with the reliability of 0.98. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean, and standard deviation. Statistical hypothesis testing included t-test and One-Way ANOVA.

            The findings revealed that parental needs for participation in educational administration in municipality network schools under Mueang Krabi Municipality as a whole and each aspect were at a high level, ranging from the following high to low mean scores: academic administration, followed by school-community relationship, personnel management, general administration and budget administration management with the least mean score. The comparison results found that the opinions of parents toward needs for participation in educational administration, classified by different age, educational and occupation levels were significant at the .05 level, whilst monthly income showed no difference.

คำสำคัญ

ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การจัดการการศึกษา

Keyword

Parental Needs for Participation, Educational Management
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 44

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,206


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229