...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 72 - 84
ประเภท: บทความวิจัย
View: 153
Download: 26
Download PDF
ผู้แต่ง
วิศรุจ สารจูม และ ธัชชัย จิตรนันท์
Author
Wisarut Sarajoom and Thatchai Chittranun

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการความรู้ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ 3) พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์  และระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (Modified Priority Needs Index : PNImodified)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) การบ่งชี้ประเด็นความรู้ มี 5 ตัวชี้วัด 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มี 4 ตัวชี้วัด 4) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มี ตัวชี้วัด 5) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 6) การบันทึกและจัดเก็บความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด และ 7) การนำความรู้สู่การปฏิบัติ มี 5 ตัวชี้วัด                

                 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สภาพปัจจุบันการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                 3. แนวทางการจัดการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วัด และ 69 แนวทาง ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ประเด็นความรู้ มี 5 ตัวชี้วัด 13 แนวทาง องค์ประกอบที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 9 แนวทาง องค์ประกอบที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบมี 4 ตัวชี้วัด 8 แนวทาง องค์ประกอบที่ 4 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มี 5 ตัวชี้วัด 11 แนวทาง องค์ประกอบที่ 5 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 8 แนวทาง องค์ประกอบที่ 6 การบันทึกและจัดเก็บความรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 10 แนวทาง และองค์ประกอบที่ 7 การนำความรู้สู่การปฏิบัติ มี 5 ตัวชี้วัด 10 แนวทาง

Abstract

The purposes of this research were to: 1) investigate the components and indicators of knowledge management, 2) examine current and desirable conditions of knowledge management, and 3) develop guidelines of knowledge management of private schools under Roi-Et Primary Educational Service Area Office 3 (PESAO 3). The research was divided into two phases: The first phase was to examine components and indicators of knowledge management of private schools. The research instrument was a form of suitability assessment of indicators and components, which achieved the appropriate level of evaluation criteria, as determined by a panel of experts and thesis advisors. The session ended with the participants responding to a set of questionnaires for identifying current and desirable conditions of knowledge management of private schools under Roi-Et PESAO 3. The second phase was related to the development guidelines of knowledge management of private schools under Roi-Et PESAO 3. Research tools, obtained the appropriate level of evaluation criteria as determined by a panel of experts and thesis advisors, consisted of a form of interview and an assessment form to verify the suitability and feasibility of the developed guidelines. Descriptive statistics were employed including mean, percentage and Modified Priority Needs Index (PNImodified)

            The findings were as follows:

                 1. The components of knowledge management of private schools comprised seven components 31 indicators: 1) Identification of Knowledge Subject with five indicators, 2) Knowledge Creation and Seeking with four indicators, 3) Systematic Knowledge Management with four indicators, 4) Knowledge Sharing with five indicators, 5) Knowledge Processing and Screening with four indicators, 6) Knowledge Recording and Storing with four indicators, and 7) Knowledge to Practice with five indicators.

                 2. The current conditions of knowledge management of private schools under Roi Et PESAO 3 as whole were at moderate level, whilst the desirable conditions as a whole were at a high level.                  

                 3. Knowledge management guidelines for private schools under Roi Et PESAO 3 consisted of seven components, 31 indicators and 69 guidelines as follows: 1) Identification of Knowledge Subject with five indicators and 13 guidelines, 2) Knowledge Creation and Seeking with four indicators and nine guidelines, 3) Systematic Knowledge Management with four indicators and eight guidelines, 4) Knowledge Sharing with five indicators and 11 guidelines, 5) Knowledge Processing and Screening with four indicators and eight guidelines, 6) Knowledge Recording and Storing with four indicators and ten guidelines, and 7) Knowledge to Practice with five indicators and ten guidelines.

คำสำคัญ

แนวทางการจัดการความรู้, การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน

Keyword

Knowledge Management Guidelines, Knowledge Management of Private Schools
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 41

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,203


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229