...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 85 - 99
ประเภท: บทความวิจัย
View: 94
Download: 24
Download PDF
ผู้แต่ง
เตือนจิต มูลอินทร์ และ จิระพร ชะโน
Author
Tuanjit Moolin and Jiraporn Chano

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยแบ่งเป็น 3ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และเครื่องมือ คือ แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 จำนวน 377 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำนวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และเครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และ 2) แบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified).

            ผลการวิจัย พบว่า

                 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การสำรวจและการคัดแยกเด็ก มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 การจัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มี 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน มี 2 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลการดำเนินการ มี 4 ตัวชี้วัด

                 2. สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                 3. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 49 แนวทาง 51 กิจกรรม ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ มี 17 แนวทาง 17 กิจกรรม องค์ประกอบที่ 2 การสำรวจและการคัดแยกเด็ก มี 16 แนวทาง 16 กิจกรรม องค์ประกอบที่ 3 การจัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มี 4 แนวทาง 6 กิจกรรม องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน มี 5 แนวทาง 5 กิจกรรม และองค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลการดำเนินการ มี 7 แนวทาง 7 กิจกรรม ผลการประเมินแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research aimed to: 1) investigate components and indicators of inclusive education management, 2) examine current and desirable conditions of inclusive education management, 3) develop the guidelines of inclusive education management for schools under Educational Service Area Office (ESAO) in Roi-Et province. The study was divided into three phases: Phase I identified components and indicators of inclusive education management. Key informants consisted of seven luminaries. Research tool included a suitability assessment form of components and indicators. Phase II involved a study of current and desirable conditions of inclusive education management. The sample was a total of 377 participants, including administrators and teachers at inclusive schools under ESAO in Roi-Et province in academic year 2017. The research tool for data collection was a set of questionnaires concerning current and desirable conditions of inclusive education management. Phase III involved guideline development for inclusive education management. Key informants included seven experts using focus group and seven experts for guideline assessment, selected through purposive sampling. Research tools were 1) a focus group recording form, and 2) a guideline assessment form. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and the Priority Needs Index (PNImodified).

            The findings revealed that:

                 1. The components and indicators of inclusive education management comprised five components with 20 indicators as follows: 1) Preparation with six indicators, 2) Exploration and Separation of children with six indicators, 3) Preparation of Individual Education Plan (IEP) and Individual Implementation Plan (IIP) with two indicators, 4) Teaching and Learning Management with two indicators, and 5) Operational Evaluation with four indicators.

                 2. Current conditions of inclusive education in schools under ESAO in Roi-Et province as a whole were at moderate level, whilst desirable conditions as whole were at the highest level.

                  3. The developed guidelines of inclusive education management included five components with 49 guidelines and 51 activities comprised: 1) Preparation with 17 guidelines and 17 activities, 2) Exploration and Separation of Children with 16 guidelines and 16 activities, 3) Preparation of Individual Education Plan (IEP) and Individual Implementation Plan (IIP) with four guidelines and six activities, 4) Teaching and Learning Management with five guidelines and five activities, and 5) Operational Evaluation with seven guidelines and save activities. The assessment result of inclusive education management guidelines showed that the overall suitability and possibilities were at the highest levels.

คำสำคัญ

แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

Keyword

Guideline Development for Inclusive Education Management
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 65

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,227


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229