...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 100 - 112
ประเภท: บทความวิจัย
View: 100
Download: 28
Download PDF
ผู้แต่ง
ฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ อโนทัย ประสาน และ ปรีชา สามัคคี
Author
Ruethairat Thumrat Anotai Prasan and Preecha Samakkhi

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนและศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 132 คน ครู 333 คน และบุคลากร 80 คน รวมทั้งสิ้น 545 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า

     1. สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

     2. การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

     3. แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดังนี้

          1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่สะดวก ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับโรงเรียน

          3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

         4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ

Abstract

The purposes of this research were to examine conditions and problems, to compare the utilization of information technology (IT) for school administration, and to establish the guidelines of IT utilization for primary school administration under Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office 2. The sample group consisted of 132 school administrators, 333 teachers, and 80 personnel, yielding a total of 545 participants. The research tools for data collection included a 5-level rating scale questionnaire. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and One-Way ANOVA.

The research findings were as follows: 

     1. Conditions and problems of IT utilization for primary school administration were overall at a high level.

     2. The comparison results revealed that IT utilization for primary school administration under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2, classified by status showed no difference. When considering each aspect, personnel management was significantly different at the level of .05. In terms of work experiences, there was no difference in overall. Personnel management was significantly different at the level of .05, whilst there was no difference in overall and each aspect in terms of school sizes.

     3. The guidelines for IT utilization in primary schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 were proposed as follows:

          1. In terms of academic affairs administration, schools should provide adequate IT equipment for teachers and students for more effective teaching and learning management

          2. In terms of budget administration, schools should provide budget for purchasing IT equipment and applications with convenient, modern and suitable capabilities for schools

          3. In terms of personnel administration, schools should organize personnel training concerning ongoing IT utilization

          4. In terms of general administration, schools should plan for IT utilization for administrative management, provide supplies of modern equipment, high-speed internet system installment, and adequate IT equipment. 

คำสำคัญ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโรงเรียน

Keyword

Information Technology Utilization, School Administration
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 63

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,225


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229