...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 124- 136
ประเภท: บทความวิจัย
View: 132
Download: 31
Download PDF
ผู้แต่ง
สุธิดา แก้วโสนด ธนวิน ทองแพง และ ประยูร อิ่มสวาสดิ์
Author
Sutida Kaewsanod Thanawin Thongpang and Prayoon Imsawasd

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านทักษะการบริหาร ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทักษะการบริหาร ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 5) สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 349 คน จากนั้นดำเนินการโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (ar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ปัจจัยด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

  2. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

  3. ปัจจัยด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  4. ปัจจัยด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  5. สมการพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แก่ ปัจจัยด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า (X9) ปัจจัยด้านผู้นำที่ยึดสถาบันเป็นหลัก (X4) ปัจจัยด้านทักษะทางความคิดรวบยอด (X3) ปัจจัยด้านความต้องการดำรงชีวิต (X7) และปัจจัยด้านทักษะทางเทคนิค (X1) สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ร้อยละ 80.10 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

       hat{Y}  = .246 + .329 (X9) + .209 (X4) + .130 (X3) + .174 (X7) + .105 (X1)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

       hat{Z}  = .363 (Z9) + .221 (Z4) + .148 (Z3) + .177 (Z7) + .112 (Z1)

Abstract

The purposes of this research were to: 1) examine following factors: administrative skill, leadership, administrative motivation of school administrators; 2) study academic administrative behavior of school administrators; 3) determine the relationship between factors concerning administrative skill, leadership, and administrative motivation of school administrators with the academic administrative behavior of school administrators; 4) to identify factors affecting of academic administrative behavior of school administrators; and 5) to create an equation that could predict the academic administrative behavior of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 18 (SESAO 18). The samples were teachers in schools under the SESAO 18. The sample size, determined by using the Krejcie & Morgan table, composed of 349 teachers, and selected by stratified random sampling. The instrument for data collection was a 5-rating scale questionnaire, which was divided into four parts: administrative skill, leadership, administrative motivation, and academic administrative behavior of school administrators in schools under the SESAO 18. The statistics for data collection included mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

  1. The factors concerning administrative skill, leadership, administrative motivation of school administrators under the SESAO 18 as a whole and each aspect were at a high level.

  2. The academic administrative behavior of school administrators under the SESAO 18 as a whole and each aspect was at a high level.

  3. The factors concerning administrative skill, leadership, administrative motivation had positive relationship with the academic administrative behavior of school administrators under the SESAO 18 at a statistically significant level of .01.

  4. The factors concerning administrative skill, leadership, administrative motivation of school administrators affected the academic administrative behavior of school administrators under the SESAO 18 showed a statistically significant level of .05.

  5. The prediction scores of the academic administrative behavior of school administrators under the SESAO 18 comprised the growth needs (X9), nomothetic leader (X4), conceptual skill (X3), existence needs (X3), and technical skill (X1) which could predict the academic administrative behavior of school administrators at 80.10 %. The regression equations of points could be written as follows:

            The regression equations of the raw scores

          hat{Y}  = .246 + .329 (X9) + .209 (X4) + .130 (X3) + .174 (X7) + .105 (X1)

            The regression equations of points in the form of standard scores

         hat{X} = .363 (Z9) + .221 (Z4) + .148 (Z3) + .177 (Z7) + .112 (Z1)

คำสำคัญ

พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

Keyword

Academic Administrative Behavior
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 58

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,220


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229