...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 137 - 148
ประเภท: บทความวิจัย
View: 162
Download: 48
Download PDF
ผู้แต่ง
วิศวัฒน์ ลี้มงคล สมคิด อินเทพ และ จุฑาพร เนียมวงษ์
Author
Wissawat Leemongkol Somkid Intep and Jutaporn Neamwonk

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหา  สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์  งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) มีทั้งหมด 3 วงจรได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 2) ความน่าจะเป็น และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน (plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (act) 3) การสังเกต (observe) และ 4) การสะท้อนผล (reflect) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครใจเรียนในคาบชุมนุม ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 33 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหา จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหา สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 70/70 ในวงจรที่ 1 มีค่าเป็น 70.51/69.70 ในขณะที่วงจรที่ 2 และ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์โดยมีค่าเป็น 83.60/79.29 และ 80.88/81.57 ตามลำดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผลรายกลุ่มเท่ากับ 0.69 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 0.5 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผลรายกลุ่มของวงจรที่ 1 - 3 เท่ากับ 0.69, 0.76 และ 0.79 ตามลำดับซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 0.5 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวงจรที่ 1 - 3 คือ 2.77, 3.01 และ 3.16 คะแนน ตามลำดับซึ่งสูงกว่า 2.50 คะแนน และอยู่ในระดับค่อนข้างมาก

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop a model for mathematics learning activities based on a constructivist teaching model integrated with a problem-solving teaching method on the topic of data analysis and probability for lower secondary school students, 2) examine student mathematics learning achievement, 3) explore student abilities to solve mathematical problems, and 4) examine student attitudes toward learning mathematics.  This research employed action research comprising three spirals: 1) basic knowledge on data analysis and probability, 2) probability, and 3) data analysis. Each spiral consisted of four steps: plan, act, observe, and reflect. The target samples were 33 lower secondary school students who voluntarily participated in school club activity period in the academic year 2018 at Chonburi "Sukkhabot" School, Mueang Chonburi District, Chonburi Province. The research tools for data collection were nine lesson plans of a constructivist teaching model based on a constructivist teaching model integrated with a problem-solving teaching method, a learning achievement test, a test of mathematical problem-solving ability, and an attitude test toward learning mathematics.

The results revealed that the developed teaching model had an efficiency of 70.51/69.70 in the first spiral whilst the second and third spiral achieved efficiencies higher than the set criteria of 70/70, which were 83.60/79.29 and 80.88/81.57 respectively. For students’ learning achievement, the effectiveness index equaled 0.69, which was greater than the criteria of 0.5. For the student abilities to solve mathematical problems, the effectiveness index of the first to the third spiral were 0.69, 0.76 and 0.79 respectively, which were greater than the criteria of 0.5. The student attitudes toward mathematics learning in the first to third spiral were 2.77, 3.01 and 3.16 respectively, which were higher than 2.50 points and could be defined as a quite high level.

คำสำคัญ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, คอนสตรัคติวิสต์, การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น, การสอนกระบวนการแก้ปัญหา

Keyword

: Classroom Action Research, Constructivism, Data Analysis and Probability, Problem-Solving Teaching Method
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 55

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,217


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229