...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 149 - 157
ประเภท: บทความวิจัย
View: 120
Download: 29
Download PDF
ผู้แต่ง
ยุพิน ศรีชาติ และ อารยา ปิยกุล
Author
Yupin Srichat and Araya Piyakun

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาก่อนการทดลองและหลังการทดลอง และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ใช้เวลาทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ 1) แผนกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, 2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์, และ 3) แบบบันทึกการเขียนอนุทินของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test Paired Samples Test

            ผลการวิจัย พบว่า

                 1. กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ 3 ลักษณะ คือ 1) การรับรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep sensing) 2) การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation)
3) การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) โดยมีผลการประเมิน ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.565

                 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเก่ง
ด้านดี และด้านมีความสุข

                 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเข้าร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยนักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และสามารถสร้างความสุขสงบทางใจให้เกิดกับตนเองได้

Abstract

The objectives of the study were: 1) to develop contemplative education activities for Emotional Quotient (EQ) development of Mathayomsuksa 1 students; 2) to compare students’ EQ level before and after the intervention; and 3) to investigate effects concerning EQ development after the implementation of contemplative education activities. The samples, obtained through simple random sampling, were 20 Mathayomsuksa 1 students of class 10 at That Narai School, Mueang District, Sakon Nakhon Province in the first semester of academic year 2018. The instruments included 1) lesson plans based on contemplative education activities for EQ development; 2) an EQ test; and 3) students’ journal. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, and T-test paired samples test.

            The findings of the study revealed that:

                 1. The contemplative education activities for Mathayomsuksa 1 students consisted of three patterns of learning process: 1) Deep sensing, 2) Contemplation, and 3) Mediation. All variables achieved the most appropriate level of mean scores of 4.565.

                 2. The comparison results of experimental group before and after the intervention found that after the intervention, there was a significant difference at .05 level within three aspects of IQ behaviors, including intelligence, good deeds, and happiness.

                 3. After the intervention, the students’ fundamental changes leading to their EQ development involved knowledge and understanding gained concerning facts on EQ definition and characteristics. In addition, students were able to solve problems, express themselves effectively, demonstrate better relationship with others, and create their own inner peace.

คำสำคัญ

ความฉลาดทางอารมณ์, จิตตปัญญาศึกษา, กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา

Keyword

Emotional Quotient, Contemplative Education, Contemplative Education Activities
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 53

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,215


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229