...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 158 - 167
ประเภท: บทความวิจัย
View: 109
Download: 27
Download PDF
ผู้แต่ง
ธีระพล เพ็งจันทร์
Author
Teerapol Pengchan

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจำเป็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดบึงกาฬ และเพื่อสังเคราะห์แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในมิติการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 วิธี คือ การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม และการศึกษาโดยวิธีการสังเกตการณ์

ผลการวิจัย พบว่า

          1. สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น ในการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบึงกาฬ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ ยังไม่สามารถมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว ในการดำเนินงานและขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) การบริหารงบประมาณ ควรมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล สถานศึกษา ยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของตนเอง เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด ความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล และ 4) การบริหารทั่วไป การจัดระบบการบริหารองค์การ สามารถให้บริการการบริหารงาน อื่น ๆ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

            2. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักได้ 4 กลยุทธ์ 2) แนวปฏิบัติ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบึงกาฬ 5 รูปแบบ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ แบบเรียนรวมช่วงชั้น 2) การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 3) การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม 4) การจัดการเรียนรู้ แบบโรงเรียนที่โรงเรียนน้อง 5) การจัดการเรียนรู้ แบบการเรียนรวมทุกชั้นเรียน 3) แนวปฏิบัติ ด้านการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประชุมชี้แจง 2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 3) ดำเนิน การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 4) สรุปและรายงานผลการประเมิน และ 5) วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงหรือพัฒนา

Abstract

The purposes of this research were to analyze current conditions, problems, and needs of administrators, teachers and school board members from small-sized schools in Bueng Kan Province, and to synthesize guidelines for educational quality development of small-sized schools in terms of administrative management, teaching and learning management, and monitoring and evaluation. The qualitative research was conducted with key informants as Integrated Working groups for management plan for small-sized schools at provincial and district levels in Bueng Kan Province, and small-sized school stakeholders involving in school management practices. The research methodology comprised four approaches: document inquiries, in-depth interview, focus group, and observation.

The findings were as follows:

     1. Conditions, problems and needs for operating small-sized schools in Bueng Kan Province revealed the issues categorizing into four aspects, namely; 1) In terms of academic administration, school academic administration was not operated as independent agile unit. The schools were also unable to provide services faster. The quality and participation of stakeholders in school administration were viewed as inadequate and ineffective; 2) In terms of budget management, school budget management should be independent, agile, transparent, and accountable. The goal-oriented administration and budget administration focus should be integrated into the budget management; 3) In terms of personnel management, schools have not successful at serving individual school missions or performance to support agile personnel administration under the current rules and regulations based on the principles of good governance; and 4) In terms of general administration, school organizational management system provided services concerning other administrative functions, but delivering ineffective service quality.

     2. The guidelines for upgrading the educational quality of small-sized schools comprised: 1) Administrative strategies of small-sized schools for educational quality improvement consisting of four main strategies; 2) Performance guidelines for teaching and learning process of small-sized schools in Bueng Kan Province involving five approaches: 1) Combined Grade Instructional Management, 2) Integrated Instructional Management, 3) Satellite Distance Instructional Management, 4) Cross-school Instructional management, 5) Inclusive Instructional management, 3) Monitoring and Evaluation Guidelines consisting of: 1) Holding clarification meetings, 2) Appointing committee members for monitoring and evaluation, 3) Evaluating in accordance with objectives, 4) Creating summary and evaluation reports, and 5) Analyzing and synthesizing the evaluation results for feedback to improve and develop further.

คำสำคัญ

คุณภาพการศึกษา, การยกระดับคุณภาพการศึกษา

Keyword

Educational Quality, Educational Quality Improvement
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 51

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,213


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229