...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 168 - 176
ประเภท: บทความวิจัย
View: 199
Download: 29
Download PDF
ผู้แต่ง
อำนาจ บุตรสุริย์
Author
Amnaj Butsuri

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น, 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

     1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.48/82.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

      2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเท่ากับ 0.7392 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.92

       3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( ar{X}= 24.62) สูงกว่าก่อนเรียน ( ar{X}= 9.38) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

       4. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research were: 1) to develop mathematics learning activity packages on the topic of decimal and fraction numbers based on constructivist theory to meet an efficiency criteria of 80/80, 2) to determine effectiveness index of mathematics instructional management based on the developed learning activity packages, 3) to compare students’ learning achievement before and after the intervention, and 4) to examine students’ satisfaction toward the developed mathematics instructional management. The sample, selected by cluster random sampling, was 37 Mathayomsuksa 1 students of class 1/2 studying at Buakhao School under the Kalasin Provincial Administrative Organization in the first semester of academic year 2019. The research instruments included 1) mathematics lesson plans, 2) mathematics learning activity packages on the topic of decimal and fraction numbers based on constructivist theory, 3) a mathematics learning achievement test, and 4) a form of a 5-rating scale questionnaire concerning student satisfaction toward mathematics instructional management. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent samples).

The findings were as follows:

      1. The mathematics learning activity packages on the topic of decimal and fraction numbers based on constructivist theory achieved the efficiency of 83.48/82.07, which met the criteria set of 80/80.

      2. The effectiveness index of the developed learning activity packages was equal to 0.7392, which indicated the increased student progress scores of 73.92 percent.

      3. The students had post-test mean score (ar{X}) of 24.62, which was higher than pre-test mean score (ar{X}) of 9.38 with a statistical significance level of .05.

      4. The students satisfied toward the developed learning activity packages at the highest level.

คำสำคัญ

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

Keyword

Mathematics instructional Management, Learning Activity Packages Based on Constructivist Theory, Constructivist Theory
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 47

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,209


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229