...
...
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563
หน้า: 177 - 187
ประเภท: บทความวิจัย
View: 122
Download: 33
Download PDF
ผู้แต่ง
จักรพงศ์ รัตนวงศ์ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และ ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
Author
Chakkrapong Rattanavong Kowit Wongsurawat and Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของผู้ปกครองของ จอมพลถนอม กิตติขจร ตามกรอบทรรศนะของ Niccolo Machiavelli และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของบริบททางสังคมการเมืองต่อคุณธรรมของผู้ปกครองของ จอมพลถนอม กิตติขจร กับอิทธิพลของบริบททางสังคมการเมืองต่อคุณธรรมของผู้ปกครองของ Niccolo Machiavelli ประเด็นการศึกษาประกอบด้วย บริบททางสังคมการเมือง คุณสมบัติของผู้ปกครอง วิธีการขึ้นสู่อำนาจของผู้ปกครอง และคุณธรรมของผู้ปกครอง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางจริยศาสตร์ประยุกต์ วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร นำเสนอผลการวิจัยด้วยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า Niccolo Machiavelli ได้นำเสนอคุณธรรมของผู้ปกครองที่ยึดเอาวิธีการบริหารภายใต้บริบททางสังคมการเมืองอิตาลีที่ไร้เสถียรภาพ ในรูปแบบของการขึ้นสู่อำนาจและวิธีการครองอำนาจของผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐได้ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ขึ้นสู่อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีท่ามกลางสถานการณ์ทางสังคมการเมืองไทยที่ไร้เสถียรภาพ ใช้คุณสมบัติของผู้ปกครอง วิธีปฏิบัติของผู้ปกครองที่ขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองโดยพึ่งพาบุคคลอื่นและโชคชะตาที่ดี และคุณธรรมของผู้ปกครองอันสอดคล้องกับคุณธรรมของผู้ปกครองตามทรรศนะของ Niccolo Machiavelli
จนสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานนับทศวรรษ

Abstract

The objectives of this research were to analyze the rulers’ virtue of Field Marshal Thanom Kittikachorn in accordance with Niccolo Machiavelli’s viewpoints, and to compare the influence of social political context of the rulers’ virtue between Field Marshal Thanom Kittikachorn and Niccolo Machiavelli’s viewpoints. The focus topics comprised social political context, ruler qualities, approaches to attain power, and rulers’ virtue. The qualitative research along with the applied ethics approach was done through documentary inquiries and descriptive analysis for research result presentation. The research findings revealed that Niccolo Machiavelli presented the rulers’ virtue by adhering to the unstable Italian social political context in the form of attainment and maintenance power to dominate the public goals. Field Marshal Thanom Kittikachorn had been promoted to power as Prime Minister amidst the unstable political situations in Thailand by applying the ruler’s qualities and approaches to attain power depending on others and good faith. In addition, the rulers’ virtue was in line with the ruler morality according to the views of Niccolo Machiavelli up to the point of his reign lasting for decades.

คำสำคัญ

นิคโคโล มาเคียเวลลี, จอมพลถนอม กิตติขจร, คุณธรรมของผู้ปกครอง

Keyword

Niccolo Machiavelli, Field Marshal Thanom Kittikachorn, Rulers’ Virtue
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 43

เมื่อวานนี้: 73

จำนวนครั้งการเข้าชม: 59,205


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229