...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 1-11
ประเภท: บทความวิจัย
View: 347
Download: 194
Download PDF
ผู้แต่ง
สง่า วงค์ไชย
Author
Sa-nga Wongchai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ดกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบความ สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 4) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด จำนวน 35 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติ จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ดและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มอิสระ (Dependent Samples t-test) และกลุ่มไม่อิสระ (Independent Samples t-test)

ผลการวิจัยมี ดังนี้  1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research were: 1) to compare vocabulary learning abilities of the experiment group students before and after learning through the picture word inductive model (PWIM); 2) to compare vocabulary learning abilities of the experimental group students learning through the PWIM and the control group students employing conventional instruction; 3) to compare the creative writing abilities of the experience group students before and after studied through the PWIM; 4) to compare the creative writing abilities of the experimental group students to those of students in the control group; and  5) to examine the satisfaction of the experimental group students toward the PWIM. The sample consisted of 70 Prathomsuksa 3 students who enrolled in the Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level Division). The sample was divided into two groups: 35students in the experimental group and 35 students in the control group. The research instruments employed were: 1) four sets of lesson plans based on the PWIM, and four sets of lesson plans based on conventional instruction; 2) a vocabulary learning test; 3) a creative writing test; and 4) a questionnaire of students’ satisfaction toward the PWIM. Data were analyzed using mean, standard deviation, t-test for Dependent Samples and t-test for Independent Samples.

The findings were as follows: 1. The vocabulary learning abilities of the experimental group students after the intervention were higher than those of before at the .05 level of significance.2. The vocabulary learning abilities of the experimental group students were higher than those of the control group students at the .05 level of significance. 3. The creative writing abilities of the experimental group students after the intervention were higher than those of before at the .05 level of significance. 4. The creative writing abilities of the experimental group students were higher than those of the control group students at the .05 level of significance. 5. The satisfaction of the experimental group students toward the PWIM as a whole was at the highest level.

คำสำคัญ

รูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด, การเรียนรู้คำศัพท์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Keyword

Picture Word Inductive Model, Vocabulary Learning, Creative Writing
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 65

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,638


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online