...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 22-31
ประเภท: บทความวิจัย
View: 209
Download: 86
Download PDF
ผู้แต่ง
เอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์
Author
Eakasit Phosai

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ 2) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพของการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ และ 4) แนวทางการพัฒนาการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและใช้วิธีสโนว์บอล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.875 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (ar{x} = 4.09) 2. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาฯ อยู่ในระดับมาก (ar{x} = 4.29) 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาฯ มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ โดยที่ r = 0.759 4. แนวทางการพัฒนาการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ คือ ควรทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงและอาจใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) การจัดการด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เข้ามาดำเนินการ

Abstract

The objectives of this research were to examine: 1) the efficiency of the learning curriculum management, 2) the competencies of school administrators, 3) the relationship between school administrators’ competencies and the efficiency of the learning curriculum management in a crisis situation, and 4) guidelines for developing the learning curriculum management in a crisis situation of school administrators under Nakhon Pathom Secondary Educational Service Office 9. The research employed both qualitative and quantitative research methods. The key informants for qualitative data were 15 school administrators from Nakhon Pathom Secondary Educational Service Office 9, selected through purposive random sampling and snowball methods. The collected data was drawn from in-depth interviews. While the sample group for quantitative data collection, obtained through multistage random sampling, consisted of 400 teachers in secondary schools, using the questionnaire with the reliability of 0.875. Quantitative data was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlations, whereas qualitative data was analyzed using descriptive analysis.

The results showed that: 1. The efficiency of the learning curriculum management was at a high level (ar{x} = 4.09). 2. The competencies of school administrators were at a high level (ar{x} = 4.29). 3. The relationship between the competencies of school administrators and the efficiency of the learning curriculum management was positively at a high level with r = 0.759. 4. Guidelines for developing the learning curriculum management revealed that school operations should involve a risk evaluation and a risk analysis. The total quality management (TQM), and Deming cycle should also be implemented.

คำสำคัญ

การจัดการหลักสูตร, การจัดการในภาวะวิกฤติ

Keyword

Learning Curriculum Management, Crisis Management
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 61

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,634


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online