...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 32-40
ประเภท: บทความวิจัย
View: 177
Download: 64
Download PDF
ผู้แต่ง
รวีวัลย์ เนื่องจำนงค์ และ สุภาวดี ลาภเจริญ
Author
Raweewan Noengchamnong and Supawadee Lapcharoen

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโดยจำแนกตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล จำนวน 291 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (ar{x} ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe method)

ผลการศึกษา พบว่า 1. ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำแนกตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ปรากฏ ดังนี้2.1 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  2.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษามากกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท

Abstract

The objectives of this study were to examine and compare factors influencing parents’ decision-making when sending children to study in Chonkanyanukoon school under the Secondary Educational Service Area Office 18 in relation to educational management, teachers, educational expenses, buildings and environment, and school-parent-community relationships, as classified by educational level and monthly income. The sample consisted of 291 parents of students at Chonkanyanukoon school, obtained through simple random sampling. The research instrument was a set of five–rating-scale questionnaires. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independents Samples t-test, One-Way ANOVA, and Scheffe method.

The findings revealed that: 1. The factors influencing parents’ decision-making when sending children to study at Chonkanyanukoon school as a whole and in each aspect were at a high level. 2. The comparison of factors influencing parents’ decision-making, as classified by parents’ educational level and monthly income revealed that: 2.1 The parents with different educational levels, as a whole and in each aspect, showed no differences in terms of factors influencing their decision-making to send children to study at Chonkanyanukoon school. 2.2 The parents with different monthly income, as a whole, showed no differences in terms of factors influencing their decision-making to send children to study at Chonkanyanukoon school, whereas there were statistically different at the .05 level of significance in terms of buildings and environment. Parents with monthly income between 20,001 and 30,000 baht reported that there were more factors influencing decision-making than parents with higher monthly income than 30,000 baht.

คำสำคัญ

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครอง, การส่งบุตรหลานเข้าศึกษา

Keyword

Factors Influencing Parents’ Decision-Making, Sending Children to Study
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 59

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,632


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online