...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 41-49
ประเภท: บทความวิจัย
View: 193
Download: 71
Download PDF
ผู้แต่ง
ประภัสรา ดงจารย์ และ พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
Author
Praphatsara Dongjan and Patcharin Chompuwiset

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 2) เพื่อศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และ 3) เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 7,805 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 160 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยาก อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงสัมพัทธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงสัมบูรณ์ และค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 3) ความสามารถในการเชื่อมโยง 4) ความสามารถในการให้เหตุผล และ 5) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.77 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.44 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.63 ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ 3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การตรวจให้คะแนนแบบองค์รวม เมื่อใช้ผู้ตรวจ 3 คน มีค่าความแปรปรวนของวิธีการตรวจให้คะแนน (I) มีค่ามากที่สุด 57.02 คิดเป็นร้อยละ 50.30 แสดงว่ามีความแตกต่างของคะแนนที่มาจากวิธีการตรวจให้คะแนน รองลงมาคือ ความแปรปรวนของนักเรียน (P) มีค่า 44.51 คิดเป็นร้อยละ 39.30 แสดงว่า มีความแตกต่างของคะแนนที่มาจากความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียน และค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมีค่าน้อยที่สุด 0.06 คิดเป็นร้อยละ 0.10 แสดงว่านักเรียนกับจำนวนผู้ตรวจให้คะแนน เป็นแหล่งที่ทำให้คะแนนแตกต่างกันน้อยที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงสัมพัทธ์ มีค่า 0.91 และค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงสัมบูรณ์ มีค่า 0.58 แสดงว่าการตรวจให้คะแนนของแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความเชื่อมั่นตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 4. การสร้างคู่มือการใช้แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความหมายของแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2) จุดมุ่งหมายของการพัฒนาแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3) โครงสร้างของแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4) คุณภาพของแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5) วิธีการดำเนินการทดสอบ และ 6) การตรวจให้คะแนน และผลการประเมินคู่มือการใช้แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา/โครงสร้างของคู่มือการใช้แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 0.83

Abstract

The objectives of this research were: 1) to create and develop a test of mathematical skills and processes. on statistical literacy, 2) to examine and verify the developed test, and 3) to create a user manual for a test of mathematical skills and processes on statistical literacy for Mathayomsuksa 3 students by applying Generalizability theory (G-theory). A sample group, selected through multi-stage sampling, consisted of 160 participants who were drawn from the population of 7,805 Mathayomsuksa 3 students under the Secondary Educational Service Area Office 21. The instrument was a 10-item subjective test of mathematical skills and processes. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, item difficulty, discriminative index, reliability, variance, relative coefficient, absolute coefficient, and content validity.

The results of the research were as follows: 1. The test of mathematical skills and processes was a subjective test on statistical literacy consisting of: 1) mathematical problem-solving abilities, 2) abilities to communicate and produce meaningful communication in mathematics, 3) connecting various bodies of mathematical knowledge, 4) reasoning abilities, and 5) creative thinking abilities. 2. The test of mathematical skills and processes on statistical literacy for Mathayomsuksa 3 students was qualified with item difficulty (p) from 0.69 to 0.77, discriminative index (r) from 0.33 to 0.44, and the reliability of 0.63. 3. The test of mathematical skills and processes on statistical literacy for Mathayomsuksa 3 students was assessed by three raters using a holistic assessment. The results revealed that the variance (I) of scoring rating was at the highest level of 57.02 (50.30%) which indicated that the score differences were consistent with the scoring reviews, followed by a student variance (P) of 44.51 (39.30%) which indicated that the score differences were relevant to interpreting different student abilities. In addition, the students and the raters had the lowest interaction effects of 0.06 (0.10%). The relative coefficient was found to be 0.91 with the absolute coefficient of 0.58, which indicated that the test of mathematical skills and processes on statistical literacy was reliable in accordance with the Generalizability Theory. 4. The user manual of the test of mathematical skills and processes on statistical literacy for Mathayomsuksa 3 students by applying the Generalizability Theory (G theory) was detailed as follows: 1) definitions of the test of mathematical skills and processes on statistical literacy, 2) objectives, 3) a test structure, 4) a test quality, 5) testing methods, and 6) scoring reviews and examination results of the user manual were validated by five experts containing the content validity index (CVI) of 0.83.

คำสำคัญ

การสร้างแบบวัด, แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด

Keyword

Test Construction, Test of Mathematical Skills and Processes, Generalizability Theory
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 56

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,629


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online