...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 50-61
ประเภท: บทความวิจัย
View: 159
Download: 82
Download PDF
ผู้แต่ง
นุชนาท โชติบุญ
Author
Nootchanart Chotboon

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ 1) ชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t–test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน (E1/E2) เท่ากับ 81.34/81.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7124 คิดเป็นร้อยละ 71.24 แสดงว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.24 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research were: 1) to construct and examine the effectiveness of the mathematics instructional packages on Introduction to Logic using a STAD cooperative learning method for Mathayomsuksa 4, 2) to compare students’ learning achievement after learning through the developed packages, 3) to examine the effectiveness index of the developed packages and, 4) to investigate the students’ satisfaction toward learning through the developed packages. The sample, obtained through cluster random sampling, consisted of 41 Mathayomsuksa 4/1 students studying in the first semester of academic year 2018 at Buakhao School, Kuchinarai district, Kalasin province. The research tools included: 1) six volumes of mathematics instructional packages, 2) six lesson plans, 3) a 30-item learning achievement test with 4-multiple choice questions, and 4) a student satisfaction test with a five-point rating scale. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples.

The results were as follow: 1. The developed mathematics instructional packages on Introduction to Logic using a STAD cooperative learning method for Mathayomsuksa 4 achieved the efficiency of (E1/E2) 81.34/81.95 which was higher than the defined criteria of 75/75. 2. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before at the .05 level of significance. 3. The effectiveness index of the developed mathematics instructional packages was 0.7124 which was 71.24 percent. This suggests that the overall students’ learning progress increased by 71.24 percent. 4. The students’ satisfaction toward learning through the developed mathematics instructional packages was at the highest level.

คำสำคัญ

ชุดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค STAD

Keyword

Instructional Packages, Cooperative Learning, STAD technique
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 54

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,627


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online