...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 76-85
ประเภท: บทความวิจัย
View: 154
Download: 80
Download PDF
ผู้แต่ง
อภิชญา กานดา และ สุภาวดี ลาภเจริญ
Author
Apichaya Kanda* and Supawadee Lapcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามกลุ่มวิชาที่สอน และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Cohen จำนวน 168 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .52-.90 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 1. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการให้ความสำคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานของครูผู้ทำวิจัย และด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทำงานวิจัยในชั้นเรียน 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน จำแนกตามกลุ่มวิชาที่สอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานของครูผู้ทำวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน

Abstract

The purposes of this research were to examine and compare roles of school administrators in promoting classroom research in schools under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office, as classified by the taught subject groups and school sizes. The sample consisted of 168 teachers under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office who were selected through stratified random sampling using school sizes as the strata, and determined the sample size according to the Cohen table. The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaires with the item discriminative index (r) ranged from .52 to .90, and the reliability of .97. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.

The findings revealed as follows: 1. School administrators’ roles in promoting classroom research of teachers in schools, as a whole and in each aspect, were at a high level, ranging from high to low mean scores for the first three ranks: placing importance to classroom research, promoting for career advancement, and having responsibility for providing support and supervision. 2. The comparison result of school administrators’ roles in promoting classroom research, classified by the taught subject groups, as a whole and in each aspect, showed no difference. 3. The comparison result of school administrators’ roles in promoting classroom research, classified by school sizes, as a whole and in each aspect, showed the differences at the .05 level of significance, except the aspect of promoting career advancement of teachers showed no difference.

คำสำคัญ

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การวิจัยในชั้นเรียน

Keyword

Roles of School Administrators, Classroom Research
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 52

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,625


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online