...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 86-95
ประเภท: บทความวิจัย
View: 129
Download: 58
Download PDF
ผู้แต่ง
ทศพล ศิริคุปต์ และ อำนวย ทองโปร่ง
Author
Todsapol Sirikub and Amnuay Thongprong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้เป็นครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Cohen โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าอำนาจจำแนก .227-.835 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .968 ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test ชนิด Independent  Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ครูที่มีวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

Abstract

The survey research aimed to examine and compare the levels of teachers’ opinions toward administration practices based on good governance principles of school administrators in Chaturawit Consortium under the Secondary Education Service Area 2 Bangkok, classified by educational background, age, and work experience. The sample consisted of 168 teachers working at Chaturawit Consortium under the Secondary Education Service Area 2 Bangkok. The sample size was determined by using the Cohen table and stratified random sampling. The simple random sampling was then employed to calculate the sample size. The research instrument was a set of questionnaires with the discriminative index from .277 to .835 and the reliability of .968 using Cronbach’s Alpha Coefficient. The statistics for data analysis were percentage, means, standard deviation, t-test for Independent Samples, and One-Way ANOVA.

The findings were as follows: 1. The teachers’ opinions toward administration practices based on good governance principles of school administrators in Chaturawit Consortium as a whole were at a high level. 2. The teachers’ opinions, classified by educational background, age, and work experience, toward administration practices based on good governance principles of school administrators as a whole and in each aspect were not different.

คำสำคัญ

หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน

Keyword

Good Governance, Administration Practices
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 43

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,616


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online