...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 106-112
ประเภท: บทความวิจัย
View: 115
Download: 42
Download PDF
ผู้แต่ง
ทนงศักดิ์ เผือกคล้าย และ อำนวย ทองโปร่ง
Author
Thanongsak Puerkklay and Amnuay Thongprong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จากการเปิดตารางของ Cohen, Manion and Morision จำนวน 248 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.43-0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (ar{x}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) ชนิด Independent Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 3. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

Abstract

The objectives of this research were to examine and compare teachers’ opinions on personnel administration in schools of Benjaburapha United Campus under the Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok, categorized according to educational level and work experience. The sample, obtained through Cohen’s table and Manion and Morrison, were 248 teachers working in schools of Benjaburapha United Campus under the Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok. The sample was also selected using the stratified random sampling. The research instrument was a set of five-scale rating questionnaires with the discriminative index between 0.43 and 0.89 and the reliability of 0.97. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, and One-Way ANOVA.

The research results were as follows: 1. The teachers’ opinions on personnel administration in schools of Benjaburapha United Campus under the Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok as a whole and in each aspect were at a high level. 2. The teachers’ opinions on personnel administration, categorized by education level as a whole were different at the .05 level of significance. When considering each aspect, discipline and maintenance of discipline was different at the .05 level of significance, whereas other aspects were not different. 3. The teachers’ opinions on personnel administration, categorized by work experience as a whole and in each aspect were not different.

คำสำคัญ

การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา

Keyword

Personnel Administration, Schools of Benjaburapha United Campus
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 64

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,637


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online