...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 113-124
ประเภท: บทความวิจัย
View: 156
Download: 49
Download PDF
ผู้แต่ง
อนุชิต พันธ์กง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา
Author
Anuchit Phankong, Waro Phengsawat and Akkaluck Pheasa

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) พัฒนาคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และครูผู้สอน จำนวน 572 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60–1.00 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .37–.81 และค่าความเชื่อมั่น .99 และระยะที่ 3 การพัฒนาคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 19 องค์ประกอบย่อย 116 ตัวบ่งชี้ 2) โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop learning leadership Indicators of school administrators, 2) examine the congruence of the developed structural model of learning leadership Indicators of school administrators with empirical data, and 3) develop a manual for the implementation of learning leadership Indicators of school administrators. The research was divided into three phases. The first phase was the development of learning leadership Indicators of school administrators by synthesizing relevant documents and research. The second phase was the congruence examination of the developed structural model with empirical data. The sample, obtained through multi–stage sampling, consisted of 572 school directors, deputy directors, chief of administration group, and teachers. The tool for data collection was a set of five–level rating scale questionnaires with IOC between .60 and 1.00, discriminative index between .37 and .81 and the reliability of .99. The third phase was the development of a manual for the implementation of learning leadership indicators of school administrators. The developed manual was assessed through five experts.

The results of this research revealed that: 1) The learning leadership Indicators of school administrators consisted of five components, 19 sub-components, and 116 indicators, 2) The developed structural model of learning leadership Indicators of school administrator was congruence with empirical data, and 3) the developed manual was appropriate at the highest level.

คำสำคัญ

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้, ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

Keyword

Learning Leadership Indicators, Learning Leadership of School Administrators
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 62

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,635


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online