...
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

ศาสตราจารย์สุธรรม อารีกุล (ข้าราชการบำนาญ))

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จักรพิมพ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี แสนชนม์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยจัดการ

นางสาวงามวิไล คนไว

นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร

นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์

นางสาววรรณภา เอกพันธ์

ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 89

เมื่อวานนี้: 61

จำนวนครั้งการเข้าชม: 244,516


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229